KVKK Aydınlatma Metni

6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ
1. VERİ SORUMLUSU

“Beylikdüzü Müzik Akademisi” olarak (bundan sonra “Firma” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, firmamız ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak ve KVK Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarl a sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

“Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Kişisel verileriniz, firmamız tarafından sağlanan hizmet ve firmamızın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, firmamız birimleri ya da bayileri ile yapılan sözleşmelerle, firmamızın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, firmamız tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ürün ve hizmetlerin tanıtımına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak, geri bildirim yapmak ve özel günlerde kutlama ve paylaşım amacıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.
3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR?

Toplanan kişisel verileriniz; firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, tedarikçilerimize, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işbu aydınlatma metnindeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.
1. VERİ SORUMLUSU

“Beylikdüzü Müzik Akademisi” olarak (bundan sonra “Firma” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, firmamız ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak ve KVK Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarl a sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz
4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda firmamızın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, firmamızın daha etkin bir şekilde çalışması gayesi, doğrudan tarafınızca paylaşılması ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile uygun olarak edinilir.
5. HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, firmamıza iletmeniz durumunda firmamız talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, firmamız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. HAKLARIN KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, imzalı ve yazılı olarak “Bauhaus yanı Delta Plaza A-1 K-3 D-7 Beylikdüzü / İstanbul” adresimize ya da “info@bmakademi.com” e- posta adresimize iletebilirsiniz.